Primljeno Potrebno je ukloniti zemlju s kolnika

Prijava

Poštovani, na cesti nastanu lokve kada padne kiša. Potrebno je ukloniti zemlju s kolnika tako da kiša može oticati u kanal Pragrande.

Potrebno je ukloniti zemlju s kolnika