Riješeno Uređenje Partizanskog puta

U cilju nesmetanog i sigurnog odvijanja prometa svih vrsta vozila na Partizanskom putu, Pula Herculanea d.o.o. vrši radove orezivanja i uklanjanja grana koje djelomično ili u potpunosti ulaze u profil ceste. Na taj način osigurat će se sigurno odvijanje prometa i kretanje pješaka. Također, ciljem poboljšanja uvjeta prometovanja na Partizanskom putu i buduće preregulacije prometa na predmetnu prometnicu, a povodom rekonstrukcije Vodnjanske ceste od strane Hrvatskih cesta, pristupilo se i saniraju starih prekopa na kolniku Partizanskog puta, podizanje poklopaca kanalizacijskih okna, te izvođenje prekopa za podzemno polaganje HT-ovih kabela.

Uređenje Partizanskog puta